Αναγκαστικές επιστροφές

Εκθέσεις και άλλα κείμενα για τις αναγκαστικές επιστροφές μεταναστών
  • Συγκριτική μελέτη καλών πρακτικών στην ΕΕ για την παρακολούθηση των αναγκαστικών επιστροφών - ICMPD Comparative Study on Best Practices in the Field of Forced Return Monitoring, November 2011 (english)